Žene koje su, doduše ne sopstvenom voljom, krenule svojim putem

U pokretu za muška prava poznata je podgrupa nazvana Men Going Their Own Way (MGTOW) kojoj pripadaju muškarci koji su krenuli svojim putem, udaljujući se od romantičnih veza sa ženama, posebno braka. MGTOW muškarci opisuju svet u kome živimo kao ginocentričan jer favorizuje žene na štetu muškaraca, i tome se protive, o čemu se detaljnije može pročitati na Wikipediji, i čuti na YouTube.

Ženski pandan MGTOW-u je naravno WGTOW (Women Going Their Own Way), termin gotovo nepoznat, a po razlozima veoma različit. Ipak, to je pojava koju često primetite šetajući po gradu, a potvrdjuju je i demografske studije. Uzastopni popisi stanovništva pokazuju da se broj odnosno procenat neudatih i neoženjenih osoba povećava, tj. da se polovi medjusobno udaljuju iz do sada nepoznatih razloga. Posledica je i pad nataliteta, no o tome drugom prilikom. Ovde ćemo pričati o devojkama i ženama, i mogućim razlozima za njihovo WGTOW ponašanje. Po celom gradu, a izveštaji iz drugih gradova su slični, mogu se videti mnoge grupe od dve, tri ili više devojaka ili žena, koje se samostalno od muškaraca zabavljaju, pasionirano medjusobno pričaju ne primećujući nikoga oko sebe, slikaju selfije i potom dugo gledaju u svoje mobilne telefone, najčešće Fejsbuk. Niko im ne prilazi, i one ni na koga ne obraćaju pažnju. Prilaske muškaraca, koji su retki, uglavnom odbijaju, nenaviknute, kao u konfuziji šta treba da rade. Kako dolaze u grad, našminkane i do zuba naoružane svime što moda nudi, tako se i vraćaju, bez cilja da upoznaju bilo koga. Vreme prolazi, a one se "zabavljaju" u prolongiranoj adolescenciji do godina kada više niko ni ne pokušava da im pridje.

Šta je uzrok? Prevelika očekivanja od muškaraca, premala od sebe? Princ Čarming koga one čekaju mora da bude lep i mlad, visok i krupan, socijalno i finansijski uspešan. Postavlja se pitanje koliko je takvih, no skromnost nije odlika ljudi u potrošačkom društvu, sve žene hoće samo najbolje. Dodatno ometanje dolazi iz feminističkog kampa preko poruka koje ženama šalju kroz medije, ili kroz rodne studije, za one posvećenije feminizmu. Sa medija žene stalno čuju preuveličane priče da su muškarci nasilnici, da je brak institucija patrijarhata koja ugrožava njihovu ravnopravnost sa muškarcima, kako su u tolikoj opasnosti da im je potrebna Poverenica za rodnu ravnopravnost, sigurne kuće, i mnogobrojne ženske NVO da ih zaštite. Sa druge strane zadržale su, a feministkinje im nisu rekle da je to anahrono, privilegije patrijarhata kao to da mušakarac plaća za izlaske, da se od njega očekuje da dobro zaradjuje i ispunjava sve njihove želje koje nosi život u potrošačkom društvu, a da je na njima samo da budu doterane i bezbrižne. Muškarci zapravo i ne znaju da nisu obavezni da to sve pružaju ženama koje su još pre 70 godine dobile pravo glasa i pravo na obrazovanje i jednako stručne i plaćene poslove sa muškarcima, pa su i oni zbunjeni, a počesto i nemoćni da pruže sve luksuze koje žene očekuju i misle da su im potrebni da bi bile srećne. Tako se polovi zbunjeni udaljuju, ili sa nepoverenjem gledaju, možda sa nezainteresovanošću, ili preko nišana. To je plodno tle za promociju LGBT ideja, pa kada je "Gej je OK" već nova društvena realnost, a momci nam ne prilaze jer ne izgledamo zainteresovane, možda da se medjusobno zbližimo? I tako žene odlaze svojim putem, muškarci takodje, a zemlju nasledjuju novi varvari koji još nisu čuli za ženska prava, i čije žene radjaju dok mogu. Ne kažem ni da je to model koji treba podržati i usvojiti, no liberalni WGTOW mu sigurno nije bolja alternativa.

Možda bi idealno bilo da žene idu na posao, a decu odgajaju muškarci, pa bi devojčice bili više atletski i radno usmerene, moda i kićenje bi bili periferni, a polovi bi učili da budu jednaki, a ne samo ravnopravni. Jer nekada na selu su oba pola podjednako radila u polju, a danas bi mogli i podjednako u kući, feminizam bi bio ukinut kao govor mržnje, a polovi živeli u slozi i harmoniji. Reč "ljubav" bi ponovo dobila svoje izvorno i pravo značenje, samo kada bi dečake i devojčice jednako vaspitavali, a ne devojčice sa lutkama, a dečake sa puškama. Današnji očevi već presvlače pelene i hrane bebe, pa ne vidim zašto i žene ne bi mogle da plaćaju za izlaske. Sve bi bilo bolje da nema ideologija koje unose podele i rodne uloge, jer one u današnje vreme nisu potrebne (mislim i na podele, i na različite uloge). Naravno da se sa ovim neće složiti tradicionalisti, i oni koji danas imaju bolje i lakše uloge, znamo ko je to, no socijalni inženjering bi to mogao da za par generacija ispravi, samo da nema lažnih "dušebrižnika" koji nam razbijaju želju da budemo zajedno.

Mihailo Alić
www.ultrahome.in.rs
prvi srpski veb sajt o pokretu za muška prava

Women who, not by choice, went their own way (WGTOW)

Men Going Their Own Way (MGTOW) is an online community cautioning men against romantic relationships with women, especially marriage. MGTOW men describe the world in which we live as gynocentric because it favors women at the expense of men, and they oppose it. A term that loosely corresponds to this is WGTOW, it is about women going their own way, but for very different reasons. This is a phenomenon I noticed while going out and walking around the city, and it is also confirmed by demographic studies. Consecutive population censuses show that the number or percentage of unmarried persons of both genders increases, for yet unknown reasons.Resulting is also a decline in birthrates, but that is a topic for another article. Here we talk about girls and women, and possible reasons for their WGTOW behavior. Throughout the city, and reports from other cities are similar, one can see groups of two, three or more girls or women, who are without men, passionately talking to one another, not noticing anyone around them, taking selfies and spending time on mobile phones, most often on Facebook. No one approaches them, and they do not pay attention to others. Advances of men are rare, and usually frown upon, women are unprepared and confused how to react. They go out on the city, armed with make up and everything fashion has to offer, without the goal of getting to know anyone, and so they return alone as they came. Time passes, they pretend they are "entertained" in prolonged adolescence, until the age when nobody is interested in them anymore.

What is the cause? Excessive expectations of men, too little of themselves? The confusion is in the duplicity of the messages they receive through the media, its source being gender studies, feminism. From the media, they constantly hear exaggerated stories that men are rapists, that marriage is a patriarchal institution that endangers their equality with men, they are in such a danger that they need a Commissioner for Gender Equality, Safe Houses, and Numerous women's NGOs to protect them. On the other hand they retained, and feminists did not tell them that it was anachronic, privileges of the patriarchy like man pays for going out, he is expected to earn well and fulfill all their desires in the consumer society, and that they only need to look pretty and be carefree. Men do not even know that they are not obliged to give all of this to women who 70 years ago got the right to vote, the right to education and equal professional and paid jobs as men, so they are confused, and often unable to provide all the luxuries that women expect and think they need to be happy. So the confused genders are moving away from each other, mistrusted, disinterested, or even hostile. It is a fruitful ground for the promotion of LGBT ideas, so when "Gay is OK" already a new social reality, and the guys do not approach us because we do not seem interested, maybe we will get closer to each other? And so women go their way, men also, and the land is inherited by new barbarians who have not yet heard about women's rights, and whose women are giving birth as long as they can. I do not say It is a model that needs to be supported and adopted, but the liberal WGTOW is certainly not a better alternative.

Perhaps it would be ideal if women would go to work, and children were raised by men, so girls would be more athletic and into work, fashion would be peripheral, and the genders would be taught to be equal. Once in the villages, both genders worked equally in the fields, and today they could equally work at home, feminism would be abolished as a hate speech, and genders would live in harmony. The word "love" would again get its original and true meaning, only when boys and girls are equally raised, and not girls with puppets, and boys with guns. Today's fathers already change diapers and feed baby food, so I do not see why women could not pay for going out. Everything would be better if there were no ideologies that bring in divisions and insist on gender roles, because they are not needed anymore (divisions, and different roles). Of course, those who now have better and easier roles will not agree to this, we know who that is, but social engineering could fix this within a couple of generations, if only we get rid of those who prevent us from being together.