Status: Aktivan
Naziv udruženja: ČUVARI RAVNOPRAVNOSTI
Oblik organizovanja: Udruženje
Matični broj: 28281641
PIB: 111451015
Datum osnivanja: 9.5.2019.

Član 1.
Udruženje „Čuvari ravnopravnosti“(u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti ravnopravnosti polova (žena i muškaraca).

Član 2.
Ciljevi Udruženja su: unapređivanje ravnopravnosti polova, edukacija građana i institucija, a posebno dece i mladih o značaju harmoničnih odnosa medju polovima, organizovanje aktivnosti na izmenama i dopunama zakona koji regulišu ovu oblast, porodičnog prava i rada centara za socijalni rad, kao i javno zalaganje za promenu navika i stereotipa u roditeljstvu, vezama i braku.

Član 3.
Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:
1) prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti ravnopravnog roditeljstva, najboljeg interesa deteta, otudjenja deteta pri razvodu;
2) organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti navedenih tema i aspekata ravnopravnosti polova;
3) objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima kojima se bavi, u skladu sa zakonom;
4) organizuje prosvetne radnike i druge stručnjake za rad na edukaciji dece i omladine u cilju izgradnje nenasilnog društva, i harmoničnih odnosa medju polovima;
5) sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave društvenim naukama i rodnim politikama;
6) radi na promociji ljudskih prava muškaraca i očeva na individualnom, pravnom i institucionalnom nivou, prevenciji svih tipova nasilja i diskriminacije nad njima, brine se o ugroženim grupama kao što su žrtve nasilja na osnovu pola, razvedeni i neoženjeni, muškaraci na selu, stari, nezaposleni, beskućni, fizički i psihički hendikepirani, sa psihičkim problemima, sa problemima zavisnosti, dečaci bez roditeljskog staranja, i drugi;
7) pruža podršku muškaracima kroz profesionalnu psihološku i pravnu pomoć pri razlazu i razvodu, partnerskom nasilju psihološke, fizičke ili seksualne prirode u vezama i braku, kod lažnih optužbi za nasilje u porodici, seksualno uznemiravanje i silovanje, i institucionalnom nasilju (diskriminaciji). Podršku dečacima pruža u učenju i socijalizaciji, u prolasku kroz teške periode u pubertetu, i u slučajevima vršnjačkog nasilja;
8) radi na osnivanju Centra za muške studije;
9) saradjuje sa, i vrši osnaživanje muških udruženja koja pružaju direktnu podršku muškarcima sa traumom partnerskog i institucionalnog nasilja, širenjem mreže neformalnih muških grupa u zemlji koje rade u ovoj oblasti, i uspostavljanjem saradnje sa muškim i očinskim grupama iz regiona, Evrope i sveta.

Mihailo Alić
www.ultrahome.in.rs/muska