author: Mihailo Alić (born April 1, 1959) is a Serbian intellectual, electrical engineer, video artist, computer scientist, entrepreneur and futurist, founder of www.ultrahome.in.rs web portal

The future of gender relations

Feminism is a phase and an expression of a ceaseless war of the sexes, and Men's Rights Movement and MGTOW are just logical reactions. Biology supports the idea of gender war, as sexual conflict is observed in most animal species. Sociology also testifies that most organizations and groups tend to spread and attempt local or global domination, usually detrimental to other and competing groups.

At present, we live in GYNOCENTRIC SOCIETY, where men do most of the work, but are implicitly ruled by women. The explanation for this situation is quite simple: while men were out hunting to provide for their families, or later engaged in wars, inventions and industry, women were practicing skills of social manipulation as their source of power. Men were manipulating nature and tools, women were manipulating men - a man was the head of the family, but woman was the neck. Women were needed by men for sex, companionship and procreation, and so it stayed relatively harmonious and balanced throughout patriarchy. As progress and industrial revolutions evolved the society, feminism emerged as a movement for women’s rights. Through inertia and backed by initial success, it went far enough to provoke creation of men’s human rights activism. Of course, women are unwilling to give up privileges accumulated through patriarchy and feminism, and trade in their easier gender role for the one with equal responsibilities. Unrightfully gained can be taken away only through force, but men are at the present not ready to do that since they still need women, and have been raised by mothers in gynocentric society where a woman is portrayed as a victim. So they are silent, and waiting, or live in blissful ignorance until they face consequences of a divorce and discrimination in Family courts.

Collaboration between sexes was necessary evolutionary step while sexual reproduction was the only way of human procreation. As we have seen from the second-wave of feminism, collaboration started to give way to competition, and third-wave feminism is bringing alienation and mistrust between sexes, and more or less open conflict. Reproductive technologies as artificial womb, sex robots and genetic engineering will advance to the point when cooperation between sexes no longer will be necessary. At this point one of two scenarios will take place: either gynocracy becomes permissive to the new technology, and creates PLURALISTIC SOCIETY where all reproductive options are acceptable, or becomes repressive towards it, and creates rebellion and later WAR between sexes.

In repressive scenario, as it plays out now, women will not passively observe as they are replaced by technology, they will develop legal framework where single men will be prevented from using it, and if illegally used, babies produced this way will have hard time registering into the system. So rebel fractions of men will form, secretly funded by sympathisers in high places, but unwilling to give them open support in fear of dictatorship gynocracy. What will start as rebellion, will soon become all out war with troops relocation, and territories held. In a few hundred years, or sooner, if trends continue and sexes drift apart as we see today, men and women are going to completely go their own way, become two distinct species of Homo sapiens, and be at war with each other. Amazon women, and warring men, they may look like us, and feel like us, but their relationship will be utterly changed.

Men’s camp will, in addition to men, include some renegade women (although under constant scrutiny to watch for spies in their ranks), women genetically engineered to just be nice partners to men, and synthetic woman androids for sexual pleasure, alternative companionship and more outlandish adventure. The situation in women's camp will be similar, enabled by technologies developed by and then stolen from men. Procreation will be performed through technology, and very few of now conventional gestations and births, if any, and if not outlawed, will be happening. Collective rather than a nuclear family will be the norm. LGBT population will grow and integrate within the two camps, although majority will be with women, as it is at present.

The outcome is unpredictable: one or the other side wins, they make truce, they annihilate each other? Or create SOCIETY OF EQUALS: In the most utopian, but most mutually beneficial and stable scenario, women would give up privileges gained through radical feminism and those held from patriarchal / chivalry model, embrace equal gender roles and take equal responsibilities, creating long lasting gender peace and collaboration. It is unlikely that women would do this voluntarily, but it could happen through social engineering if men were given the opportunity to raise next generations, same how gynocentric society was created when women held that role.
 

prvi srpski veb sajt o pokretu za muška prava

prevod na srpski:

Budućnost odnosa medju polovima
Beograd, jul 2017.

Feminizam je faza i izraz beskrajnog rata polova, a pokret za ljudska prava muškaraca i MGTOW (Muškarci koji su krenuli svojim putem) su samo logične reakcije. Biologija podržava ideju rodnog rata, pošto se seksualni sukob primećuje kod većine životinjskih vrsta. Sociologija svedoči da većina organizacija I grupa teži širenju i pokušava lokalnu ili globalnu dominaciju, obično na štetu drugih i konkurentskih grupa.

Trenutno živimo u GINOCENTRIČNOM DRUŠTVU, gde muškarci većinom stvaraju, ali društvom implicitno vladaju žene. Objašnjenje za ovu situaciju je zapravo sasvim jednostavno: dok su muškarci lovili da obezbede svoje porodice, ili kasnije se angažovani u ratovima, nauci i industriji, žene su vežbale veštine društvene manipulacije kao njihov izvor moći. Muškarci su manipulisali prirodom i alatima, žene su manipulisale muškarcima - "muškarac je bio glava porodice, ali žena je bila vrat". Žene su bile potrebne muškarcima za seks, druženje i razmnožavanje, i tako je ostalo relativno harmonično i balansirano kroz patrijarhat. Kako su napredak i industrijske revolucije evoluirale društvo, pojavio se feminizam kao pokret za prava žena. Kroz inerciju i podržan početnim uspehom, feminizam je otišao dovoljno daleko da izazove stvaranje pokreta za ljudska prava muškaraca, pošto žene nisu bile voljne da se odreknu privilegija akumuliranih kroz patrijarhat i feminizam, i da zamene svoju lakšu rodnu ulogu onom sa jednakim odgovornostima. Nepravično stečeno može se oduzeti samo silom, ali muškarci u ovom trenutku nisu spremni da to urade pošto im i dalje trebaju žene, posebno što su ih vaspitale majke u ginocentričnom društvu gde je žena uvek prikazana kao žrtva. Tako muškarci ćute i čekaju, ili žive u srećnom neznanju dok se ne suoče sa posledicama razvoda i diskriminacije u porodičnim sudovima.

Saradnja između polova bila je neophodan evolucioni korak dok je seksualna reprodukcija bila jedini način ljudske reprodukcije. Kako smo videli iz drugog talasa feminizma, saradnja je počela da se pretvara u konkurenciju, a feminizam trećeg talasa dovodi do otuđenja i nepoverenja između polova i manje ili više otvorenog sukoba. Reproduktivne tehnologije kao veštačka materica, seksualni roboti i genetički inženjering napreduju i dovešće do toga da saradnja između polova više neće biti potrebna. U tom trenutku će se desiti jedan od dva scenarija: ili ginokratija (vladavina / diktatura žena) dozvoljava novu tehnologiju i stvara PLURALISTIČKO DRUŠTVO gdje su sve reproduktivne opcije prihvatljive, ili postaje represivna prema njoj, što stvara pobunu, a kasnije i RAT IZMEDJU POLOVA. U represivnom scenariju, koji sada izgleda realniji, žene neće pasivno posmatrati kako ih zamenjuje tehnologija, one će razviti pravne okvire koji će muškarce sprečiti da koriste napredne reproduktivne tehnologije, a ako se ilegalno koriste, bebe proizvedene na ovaj način će teško moći da se prijave u sistem. Tako će se formirati pobunjeničke frakcije muškaraca, tajno finansirane od simpatizera na visokim položajima, koji ne mogu da im pruže otvorenu podršku u strahu od ginokratije. Ono što će početi kao pobuna, uskoro će biti pravi rat, sa premeštanjem trupa i osvajanjem teritorija. Za nekoliko stotina godine, ili ranije, ako se trendovi nastave i polovi odvajaju i udaljuju kao što vidimo danas, muškarci i žene će u potpunosti ići svojim putem, postati dve različite vrste Homo sapiensa, u ratu jedni sa drugima. Amazonke žene i muškarci ratnici, mogu izgledati kao mi, i osećati kao mi, ali će njihov odnos biti potpuno izmenjen.

Muški kamp će, pored muškaraca, uključivati i neke odmetničke žene (iako pod stalnim nadzorom da ne budu špijuni suprotnog tabora), žene genetski modifikovane da budu samo prijatni partneri muškaraca, i sintetičke androidne žene za seksualno zadovoljstvo i drugačije druženje i avanturu. Situacija u ženskom kampu će biti slična, omogućena tehnologijama koje su razvili muškaraci i koje su potom ukradene od njih. Reprodukcija će se obavljati kroz tehnologiju, a vrlo malo sada konvencionalnih trudnoća i porodjaja, ako uopšte, i a ako ne budu zabranjeni, će se dešavati. Kolektivna, a ne nuklearna porodica, će biti uobičajena (norma). LGBT populacija će rasti i integrisati se u oba tabora, mada će većina biti sa ženama, kao što je i sada.

Ishod je nepredvidiv: jedna ili druga strana će pobediti, potpisaće primirje, uništiti jedna drugu, Ili kreirati DRUŠTVO JEDNAKIH - utopijski, ali najviše uzajamno koristan i stabilan scenario, žene bi se odrekle privilegija stečenih radikalnim feminizmom i onih koje su zadržale iz patrijarhata, prihvatile jednake rodne uloge i preuzele ravnopravne odgovornosti, stvarajući dugotrajni rodni mir i saradnju. Malo je verovatno da će žene to dobrovoljno učiniti, ali to bi moglo da se dogodi kroz socijalni inženjering ukoliko bi muškarcima bila pružena prilika da vaspitavaju sledeće generacije, isto kako je stvoreno ginocentrično društvo kada su žene držale tu ulogu.

  © UltraHome 2002 - 2017