Autorski članak Mihaila Alića,
prvi srpski veb sajt o pokretu za muška prava (od 2017.)
www.ultrahome.in.rs/muska

Kloniranje čoveka iz perspektive osećajnog muškarca

Trebalo bi da bude ustavom zagarantovano pravo svakog pojedinca da može da bira metod i ishod svoje reprodukcije. Roditeljstvo i reprodukcija treba da bude ograničena na ljude koji su finansijski i emotivno spremni i odgovorni da bi se sprečilo donošenje na svet dece koja neće biti željena ili neće dobiti adekvatnu negu od strane roditelja. Klonirana ili ne, sva deca su ista, i nema potrebe da se zakoni koji pokrivaju ovu materiju dopunjuju.

Ustaljeno je mišljenje da žene vole i žele decu više nego muškarci. Iako to može da bude istina, postoje takodje muškarci koji jako žele decu, ali su, u odsustvu partnerke, u nemogućnosti da ih imaju (što je mnogo lakše za ženu da ima svoje dete ako to izabere). Dozvoliti kloniranje čoveka bio bi put ka umanjenju ove neravnopravnosti. U idealnom slučaju, najbolje je imati oba roditelja, ali nema garancije da deca iz takvih porodica dobiju više ljubavi i pažnje nego oni koji imaju samo jednog roditelja. Porodice sa jednim roditeljem postoje i danas (posle razvoda), pa podizanje deteta nastalog kloniranjem ne bi bilo ništa drugačije. Pravne i etičke dileme su prilično naduvane - u slučaju pojedinačnog kloniranja radi ostvarivanja reproduktivnog prava pojedinca, roditeljstvo i dečija prava bi bila istovetna onim koje već imamo. Danas imamo majke surogate koje pružaju uslugu nošenja bebe do porodjaja i predaje parovima koji ne mogu da začnu, pa je taj deo procedure već pravno regulisan. Jedina razlika u odnosu na ovu situaciju je da bi genetski materijal u kloniranju dolazio od jedne, a ne dve osobe, ali to je samo tehnički detalj. Ako danas neko može da nabavi spermu i jaje od anonimnog donora, i nadje ženu (gde će svi dobiti finansijsku kompenzaciju) da bude inkubator devet meseci, tu nema ništa više što zakonski treba pokriti.

Još jedan razlog za prihvatanje kloniranja čoveka su ljudi oba pola koji nisu našli partnera sa kojim bi želeli da pomešaju genetski materijal u svom potomstvu. U takvim slučajevima treba da bude njihovo pravo da imaju željeno dete kloniranjem. Treba da je očigledno da nakon investiranja znatne sume novca, dete će biti veoma željeno od strane roditelja (čak i ne uzimajući u obzir da nosi roditeljeve istovetne gene) i sigurno dobiti više pažnje i ljubavi nego većina druge "obične" dece.

U zaključku, muškarci su u nemogućnosti da imaju decu sem ako ne nadju partnerku, dok to nije tako za žene. Kloniranje čoveka je tehnologija koja će proširiti reproduktivne izbore pojedinca, i rešiti sadašnju situaciju koja je nepravična za muškarce. Treba je dozvoliti, uz postavljanje pravila koja bi sprečila zloupotrebe.

original na
(http://www.humancloning.org/mihailo.htm)

Human cloning from a sensitive male point of view
by Mihailo Alic, MFA, MS, California
alic@rocketmail.com
07/09/1999

It should be a constitutional right of every individual to choose the method and outcome of their reproduction. Parenting and reproduction should be limited to people who are financially and emotionally able and responsible individuals in order to prevent bringing into the world children that are unwanted or won't receive adequate care from their parents. Cloned or not, all children are the same, and there is no need to change or append laws that govern this matter.

It is a popular belief that women love and want to have children more than men. Although this may be true, there are some men that strongly desire children as well, but are, in the absence of a mate, unable to have them (while it is much easier for women to have a child on their own if they choose to). Allowing human cloning will slightly alleviate this inequality. Ideally, one prefers to have both parents, but there is no guarantee that children from these families experience more love and attention than in one parent families. One parent families exist today
already, so bringing up a child produced through cloning would not be any different. Legal or ethical issues have been quite overblown - in the case of a single cloning to exercise individual reproductive right, parenthood and child rights would be as currently defined. Today we have surrogate mothers that are providing a service of bringing a baby to term and delivering it for infertile couples, so this part is already regulated. The only difference from the current situation is that the genetic material would come from a single person rather than two, but this is quite a technical detail. If today one can get sperm and an egg from anonymous donors, and find a woman (all providers are financially compensated) to be an incubator for nine months, there is not much more legally involved in simple cloning.

Another reason for accepting human cloning are people of both genders that have not found a mate that they would like to share genetic material with in their offspring. In such cases it should be their right to have a wanted child through cloning. It should be obvious that in such cases, after investing a substantial sum of money, the child would be highly desired by a parent (let alone that it carries parent's exact genes), and would get more attention and love than most
"regular" children.

In conclusion, men are unable to have children unless they find a mate while this is not true for
women. Human cloning is a technology that would expand reproductive options of individuals and relieve current situation that is unfair for men. It should be allowed, while establishing rules that would prevent its misuse.

Mihailo Alic, MFA, MS, California
alic@rocketmail.com

© UltraHome 2002 - 2019