Kako mali Perica čita Zakon o rodnoj ravnopravnosti, nastavak

Mali Perica, Đokica i dečak sa kraja Andersenove bajke "Carevo novo odelo" odlučili su da podele sa nama svoje jedinstveno čitanje i interpretaciju nacrta Zakona o rodnoj ravnopravnosti (RR). Deca će reći stvari koje se odrasli ne usudjuju da kažu, a odrasli su zainteresovani da čuju njihovo vidjenje i sud jer je tema svakako važna za opstanak vrste. Evo nekih njihovih zapažanja, i pitanja koja su im se javila dok su čitali:

1. Član 22, stav 3: "Organi javne vlasti neposredno ili preko organa nadležnog za saradnju sa civilnim društvom, sarađuju sa udruženjima, a posebno za potrebe: pripreme izveštaja o ostvarivanju RR …, praćenja primene zakona ..., sprovođenja aktivnosti vezanih za promociju RR". Hm, znači biće puno posla i za organe i za (feminističke) NVO, znači dosta zapošljavanja žena sa rodnih studija i u administraciji državnih organa, a manje novca za prave probleme gradjana i gradjanki.

2. Član 23, stav 1: "U organima javne vlasti koji imaju organe upravljanja i organe nadzora, u skladu sa propisima na osnovu kojih su osnovani i unutrašnjim opštim aktima, obezbeđuje se ravnopravna zastupljenost žena i muškaraca u tim organima, uz uvažavanje specifičnosti koje proizlaze iz prirode posla, službe ili delatnosti, mesta i uslova rada propisanih merila za izbor, odnosno imenovanje i drugih objektivnih razloga utvrđenih u skladu sa zakonom". Znači za upravljanje pojednak broj žena, a za rad prema specifičnostima posla, ako je priroda posla da je teži i rizičniji, onda više muškaraca, i obrnuto.

3. Član 24, stav 2: "Ne smatra se diskriminacijom pravljenje razlike, isključivanje ili davanje prvenstva zbog osobenosti određenog posla kod koga pol odnosno rod lica predstavlja stvarni i odlučujući uslov obavljanja posla, ako je svrha koja se time želi postići opravdana, kao i preduzimanje mera zaštite prema pojedinim, ranjivim kategorijama lica kao što su žene, trudnice, porodilje, roditelji, maloletnici, osobe sa invaliditetom i drugi". Ovo mi deluje odlično za muškarce, znači ako se traži uvodjenje kvota za očeve koji su po razvodu manje zastupljen pol u dodeli starateljstva nad decom, to neće biti diskriminacija majki, pošto su roditelji ovim članom označeni kao "ranjiva" kategorija. Sa druge strane MUP je uputio primedbu da "ako je cilj donošenja ovog zakona uspostavljanje RR mišljenja je da ne treba izdvajati žene kao ranjivu kategoriju".

4. Član 26, stav 3: "Poslodavcu i organu javne vlasti zabranjeno je da zahteva obaveštenja o bračnom i porodičnom životu ili bračnim i porodičnim planovima kandidata prilikom prijema u radni odnos i odlučivanja o izboru lica koja traže zaposlenje" Ovo deluje kao omiljen feministički zahtev, da se o kandidatu što manje zna, a ipak donese ispravna odluka. Recimo u SAD niko ne može biti izabran na funciju predsednika države ako nije srećno oženjen, a u privatnom životu niko se ne bi odlučio za partnera a da pre o njegovoj bračnoj i porodičnoj prošlosti ne sazna. Ali poslodavac mora da sve to preskoči, jer mu ovaj zakon tako diktira.

5. Član 26, stav 5 i 6: "Poslodavcu i organu javne vlasti zabranjeno je da ... prilikom odlučivanja o raspoređivanju, napredovanju i stručnom usavršavanju zahtevaju obaveštenja o porodičnom životu ili porodičnim planovima zaposlenog (stav 5). Poslodavac i organ javne vlasti dužni su da planiraju vreme, mesto i način profesionalne obuke ili usavršavanja zaposlenih i radno angažovanih lica uvažavajući njihove porodične obaveze (obaveze staranja i brige o deci, starijim i bolesnim članovima porodice i  sl), (stav 6)". Baš da vidim kako će uvažavati njihove porodične obaveze, kada im je zabranjeno da zahtevaju obaveštenja o porodičnom životu ili porodičnim planovima zaposlenog. Staklena kugla će tu sigurno biti od koristi, posebno one koje imaju sneg koji pada kada se protresu.

6. Član 28: "Zabranjen je otkaz, odnosno raskid radnog odnosa od strane poslodavca, kao i proglašavanje zaposlenog za višak po osnovu pola, trudnoće, porodiljskog odsustva ili odsustva sa rada radi nege deteta, kao i zbog pokrenutog postupka za zaštitu od diskriminacije, uznemiravanja, seksualnog uznemiravanja i seksualnog ucenjivanja na osnovu pola odnosno roda". Ovo ne ostavlja puno prostora poslodavcima, a daje prostor za manipulacije, pa je Privredna komora Srbije predložila da se na kraju doda: "osim ako je postupak pokrenut zbog zloupotrebe prava na zaštitu".

7. Član 35, obezbeđivanje rodne ravnopravnosti u oblasti obrazovanja i nauke: "da obezbede poštovanje RR u postupku donošenja nastavnih planova i programa, obezbede izmenu sadržaja nastavnih planova i  programa,  integrisanje RR u nastavne planove i programe", pa "planiranja i organizacije različitih oblika obuke u svim obrazovnim ustanovama, centrima ili organizacijama u kojima se školuje nastavni kadar, kontinuirano stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenih u obrazovanju, kontinuirano osposobljavanje i stručno usavršavanje zaposlenih u organima javne vlasti, za podsticanje RR, prepoznavanje i zaštitu od diskriminacije kako po osnovu pola odnosno roda, tako i po drugim ličnim svojstvima, povećanje osetljivosti na sadržaj nastavnog plana i programa i nastavnog materijala, ljudskih prava, rodne diskriminacije, položaja i zaštite osoba sa invaliditetom, vršnjačkog nasilja, rodno zasnovanog nasilja i nasilja prema ženama i sl". Izgleda da se u obrazavanju neće stići da tretira nijedna tema sem ovih politički korektnih, i da će promena svesti nastavnog kadra, u organima javne vlasti, i učenika biti jedino što će se raditi, sve ostalo znanje će biti sekundarno. Biće tu i dosta posla za feminističke NVO koje će izvoditi ove silne obuke, kao što AŽC već dugo obučava CSR, sa vidnim negativnim posledicama po brak i radjanje. Sve u svemu, društvo i obrazovanje se neće baviti ničim sem rodnim temama, a feminizam će postati državna ideologija, kao što je pre 50 godina bio marksizam (svaka sličnost je namerna, to mogu da posvedoče Roza Luksemburg i Klara Cetkin). Jer još sredinom 19. veka Marks je pisao u Tezama o Fojerbahu: "Materijalističko učenje o promeni okolnosti i vaspitanja zaboravlja da ljudi menjaju okolnosti i da sam vaspitač mora biti vaspitan".

8. Član 36, RR u oblasti kulture: kako u kulturi već odavno dominiraju žene i neheteroseksualne osobe, potpuno je izlišan zahtev za "jednake mogućnosti u ispoljavanju i razvijanju talenata u umetničkom i kulturnom stvaralaštvu za oba pola". No suštinu ovog člana vidimo pri kraju člana gde se zahteva "uspostavljanje ravnopravne  zastupljenosti polova u organima upravljanja u ustanovama kulture", jer naravno rukovodjenje je glavni cilj feministkinja, i to ne prema kvotama, ovaj put "ravnopravno".

9. Član 37: "Sredstva javnog informisanja dužna su da koriste rodno osetljiv jezik, da izveštavaju rodno osetljivo i izbalansirano, bez senzacionalizma i iznošenja detalja iz porodičnog i privatnog života". Bez detalja iz porodičnog i privatnog života se ne može razumeti pozadina nasilja u porodici, čime se izveštavanje svodi na jednoumno ponavljanje da je muškarac monstrum a žena uvek nevina žrtva. Traženje i iznošenje uzroka koji mogu da budu nepovoljni za „žrtvu“ nije „relativiziranje“ nasilja, već rodno neutralno izveštavanje. Nekada je Biblija (Stari zavet) bila knjiga koja nas je podučavala o dobrim i lošim praksama, a sada nam mediji i njihovo izveštavanje o aktuelnim dogadjajima može poslužiti kao vodilja u tome kako izbori i ponašanja mogu imati pozitivan ili negativan ishod.

10. Član 38, jednake mogućnosti u sportu: Koliko puta ste prošli pored školskog dvorišta i videli momke kako igraju košarku, a grupa devojaka sa strane posmatra ili se bavi svojom socijalizacijom? Sada ovaj zakon hoće da to preokrene za 180 stepeni i traži da se "preduzmu posebne mere za uključivanje pripadnika određenog pola u bavljenje sportskim aktivnostima ukoliko je učešće pripadnika tog pola procentualno manje od njihovog procentualnog učešće u ukupnom broju stanovnika Republike Srbije". Naravno tu je i stalni zahtev za upravljanjem: "Organi javne vlasti u oblasti sporta preduzimaju posebne mere radi obezbeđivanja uslova za napredovanje i ravnopravno učešće žena u organima upravljanja organizacija u oblasti sporta".

11. Član 39: "Organi javne vlasti, kao osnivači ustanova u oblasti obrazovanja i vaspitanja, naučnih, kulturnih i organizacija u oblasti sporta i kao osnivači izdavača medija, dužni su da preduzimaju posebne mere kojima će se postupno obezbediti najmanje 40% predstavnika manje zastupljenog pola u organima upravljanja i nadzora, kao i u njihovim telima". Znači, ipak se neće tražiti ravnopravnost prema procentualnom učešću u ukupnom broju stanovnika, već će se tražiti samo kvote od 40%, sada nam je lakše.

12. Član 41: "Politička stranka preduzima posebne mere kojima će se postupno obezbediti najmanje 40% predstavnika manje zastupljenog pola u organima stranke". Kako u članstvu političke partije obično ima 10 do 15% žena, to znači da će žene u odnosu na muške kolege 3 do 4 puta brže doći do mesta u organima stranke, kao i do ostalih izbornih funkcija, poslaničkih mesta, ...?

I tu se deca umoriše od suvoparnog i strogog zakona, pa odoše da se igraju, do sledeće prilike kada budu mogli da odraslima budu od koristi i ukažu na njihove greške.

Mihailo Alić
www.ultrahome.in.rs/muska