Kako mali Perica čita Zakon o rodnoj ravnopravnosti, epilog

Mali Perica, Đokica i dečak iz bajke "Carevo novo odelo" rešiše da dovrše čitanje i interpretaciju nacrta Zakona o rodnoj ravnopravnosti (RR), i sa nama podele svoju jedinstvenu perspektivu koju se samo oni usudjuju da izgovore. Evo nekih njihovih zapažanja, i pitanja koja su im se javila dok su čitali:

1. Član 42, stav 2: "Diskriminacijom se ne smatraju posebne mere kojima se podstiče rađanje i unapređuju reproduktivna prava i zdravlje žena". Hm, ovo deluje malo kontradiktorno: sa "unapređenjem" reproduktivnih prava žena se uglavnom smanjuje rađanje, pitamo se na čemu će se više raditi? A, pa da, ovo je feministički zakon, bez sumnje na povećanju prava žena.

2. Član 43, stav 2: "Ovim zakonom uređuju se sprečavanje i suzbijanje nasilja koje se vrši od lica i prema licu koje nije član porodice u smislu zakona kojim se uređuje nasilje u porodici". Odavno nismo imali temu rodno zasnovanog nasilja i nasilja prema ženama (u daljem tekstu: nasilje), pa evo da se podsetimo, i proširimo. Naglasak je na prvoj reči - "sprečavanje", jer vidimo da će i ovde, kao i u "porodici", biti lažnog prijavljivanja nasilja koje se nije ni dogodilo, samo na bazi "straha" žene da bi moglo da se dogodi, što je uvek, ali i veoma retko, moguće (ne prijavljivanje, koje će biti često, nego nasilje). Prema tome, od usvajanja ovog novog zakona, za muškarce će biti preporučene obavezne tamne naočare 365 dana u godini, i po sunčanom i po oblačnom danu, da žene ne bi mogle da tvrde da ih je "nasilno" gledao! Zapravo mislim da ću već sada da krenem da razvijam ovaj biznis, pošto će ta roba uskoro biti veoma tražena :-) .

3. Član 44: "Zabranjen je bilo koji oblik fizičkog, seksualnog, psihičkog, ekonomskog i socijalnog rodno zasnovanog nasilja koje se vrši prema licu zbog njegove pripadnosti određenom rodu odnosno polu, koja dovode ili mogu da dovedu do povrede ili patnje, uključujući i pretnje takvim delima, ...". Pitamo se samo kako će se dokazivati da se nasilje vrši "zbog njegove pripadnosti određenom rodu", i da li će odredjene "ranjive" grupe i rodovi (a njihov broj je već sada počeo da raste u dvocifrenim brojevima) prijavljivati nasilje i diskrininaciju kada ih otpuštaju zbog nerada, ili nekih drugih, nerodnih faktora? Takodje, koji nivo "patnje" će biti tolerisan, a koji sankcionisan, i da li će "ranjivi" rodovi imati niži prag osetljivosti na patnju, pa će i pogrešna vrsta pogleda izazivati njihovu "patnju"?

4. Član 45: "Ne smatraju se diskriminacijom posebne mere i programi namenjeni: 1) licima koja trpe nasilje (žrtve), kojima se obezbeđuju socijalna, zdravstvena, pravna i druga pomoć i naknada, 2) sprečavanju lica koje je izvršilo nasilje da nastavi ili ponovi (učinilac), 3) zbrinjavanju žrtava nasilja, 4) zaštiti drugih lica koja su neposredno ili posredno ugrožena vršenjem ili posledicama izvršenog nasilja, kao i lica koja su prijavila akt nasilja, 5) preventivnim intervencijama i prevaspitanju učinioca nasilja". Dosta posla i za institucije i NVO, dosta novca iz budžeta će se odliti, vidim dosta novih kancelarijskih radnih mesta na novim načinima progona heteroseksualnih muškaraca. Dobro, bar će se povećati zaposlenost žena, i njihovo "osnaživanje", a muškarci neka se snalaze - "tamne naočare za svaku priliku, još malo pa nestalo, do isteka zaliha, ...".

5. Član 48, opšte i specijalizovane usluge namenjene žrtvama nasilja, stav 4: "besplatnu pravnu pomoć i sprovođenje programa specijalizovanih savetovališta za žene žrtve nasilja i njihovu decu, prilagođeno njihovim potrebama i posebno osetljivim kategorijama žena". Izgleda da će žene kao i uvek do sada biti glavne žrtve, zajedno sa svojom decom, i da će ustanove i "i udruženja koja u okviru svog programa rada imaju definisane aktivnosti na realizaciji pomoći i podrške žrtvama nasilja" umati pune ruke posla, i biznis će im cvetati. Tako, ako niste već krenuli sa proizvodnjom naočara za muškarce, odmah u APR da registujete udruženje (sinonim za NVO) koje će se ovim baviti, a da bi izbegli konkurenciju, specijalizujte se za neku posebno osetljivu kategoriju žena".

6. Član 49, programi za učinioce nasilja: unapred vidim da će sve nezaposlene psihološkinje sa biroa ovde naći odlično plaćeno zaposlenje, a posao nikada neće presušiti, jer drugarice feministkinje će vam uvek nalaziti nove i nove učinioce nasilja, proširivanjem do u beskonačnost definicije nasilja, dok ne dodju do nasilja na daljinu (telepatskog), tu će me izgubiti, i sam ću morati da potražim pomoć psihološkinja. No da vidimo kako ovaj član glasi: "Ciljevi programa su da: 1) učinioci nasilja usvoje nenasilno ponašanje u međuljudskim odnosima i 2) se spreči ponavljanje krivičnog dela, naročito dela seksualnog nasilja". Napomena i za one koje prijavljuju NVO koji će se baviti ovim prevaspitavanjima i promenama svesti: "Profesionalna i druga lica koja učestvuju u zaštiti žrtava nasilja i njihove dece ne mogu istovremeno učestvovati u sprovođenju programa za rad sa učiniocima nasilja, niti se ove usluge mogu organizovati u istom prostoru", pa morate da se opredelite, da li više volite da tešite žene, ili da štrojite muškarce (verujem da će i jednih i drugih biti u dovoljnom broju, znamo koje će se prijaviti za ovo drugo, njihove najbolje prijateljice i konkurentkinje za seksualne partnerke i rukovodeća mesta).

7. Član 50, prevencija nasilja: "i drugi organi javne vlasti dužni su da sprovode mere prevencije i suzbijanja nasilja, a naročito: planiranje, organizovanje, sprovođenje i finansiranje mera namenjenih ostvarivanju bezbednosti, programima prevencije svih oblika nasilja i programima podrške za žrtve i one koji nasilje prijavljuju; podizanje svesti javnosti o potrebi sprečavanja nasilja; specijalizaciju profesionalaca koji postupaju u slučajevima zaštite žrtava nasilja i njihovu redovnu edukaciju; obučavanje profesionalaca o nasilju; obezbeđivanje socijalne, pravne i druge pomoći i naknade, u cilju zaštite od nasilja i otklanjanja i ublažavanja posledica nasilja; obezbeđivanje usluga zbrinjavanja žrtava nasilja; obezbeđivanje usluga učiniocima nasilja, u cilju sprečavanja daljeg nasilja, i druge mere". Nemam utisak da će se društvo bilo čime baviti do ovim veštački kreiranim problemima, njihovoj prevenciji i rešavanju. Zatvorićemo sve fabrike, otpustiti vojsku, a celu državu pretvoriti u jednu veliku mentalnu instituciju koja će se baviti lažnim žrtvama i nabedjenim učiniocima nasilja. Ili sam samo ja tako razumeo ove dugačke liste neophodnih mera i akcija.

8. Član 51, cena ludila, odnosno "Finansijska sredstva za organizovanje i sprovođenje specijalizovanih usluga", iliti za let preko kukavičijeg gnezda: "Finasijska sredstva ... obezbeđuju se u budžetu svih nivoa javne vlasti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem". Kuku lele, neće biti para za prave probleme, ali će biti za zapošljavanje feministkinja, i to na poslove rukovodjenja.

9. Član 52, sudska zaštita: "U postupku u parnicama za ostvarivanje građanskopravne zaštite zbog diskriminacije po osnovu pola, tužilac je oslobođen prethodnog plaćanja troškova postupka, koji se isplaćuju iz sredstava suda". Znači, pored toga što će biti finansijske pomoći "žrtvama" nasilja kao motiv za prijavljivanje, ti postupci će za njih biti i potpuno besplatni, i oni će biti finansirani iz doprinosa poreskih obveznika, koji su, podsetićemo, uglavnom muškarci.

10. Član 57: "Organi državne uprave i službe Vlade i organi autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, bez obzira na broj zaposlenih, kao i drugi organi javne vlasti koji imaju više od 50 zaposlenih i radno angažovanih lica, dužni su da iz reda svojih zaposlenih odrede koordinatore za rodnu ravnopravnost". Znači dodatno zapošljavanje stražara i uhoda RR.

11. Član 58, evidentiranje RR, dužnosti uhoda i stražara, sada i kod poslodavaca: "Organi javne vlasti i poslodavci evidentiraju podatke o: ... (4) raspoređivanju muškaraca i žena po radnim mestima, uključujući i rukovodeća radna mesta; (5) platama, odnosno zaradama i drugim naknadama zaposlenih, odnosno radno angažovanih  žena i muškaraca; (6) broju lica po polu koja su u prethodne dve godine više zapošljavana i broju lica po polu koja su dobijala otkaz, odnosno koja su otpuštena, i razloge za to; (7) razlozima zbog kojih su na pojedina radna mesta zapošljavani, odnosno raspoređivani u većem broju pripadnici određenog pola; (8) broju primljenih prijava zaposlenih o njihovoj izloženosti uznemiravanju, seksualnom uznemiravanju ili ucenjivanju ili nekom drugom postupanju koje ima za posledicu rodnu diskriminaciju; (9) načinu postupanja poslodavca ili odgovornog lica u organima javne vlasti po podnetim prijavama; (10) broju sudskih sporova koji su vođeni po osnovu rodne diskriminacije, kao i broju sudskih sporova koji su okončani u korist zaposlenog i o načinu postupanja poslodavca ili odgovornog lica u organima javne vlasti po tim sudskim odlukama; (11) zastupljenosti polova u programima stručnog usavršavanja i obuka i (12) zastupljenosti polova u organima upravljanja i nadzora, komisijama i drugim telima kod poslodavca, odnosno organa javne vlasti". Propustili su evidenciju o tome šta i koliko jedu zaposleni na pauzama za ručak, po polu, i razloge za to. Dakle, nijedan kamen neće ostati neprevrnut, i poslodavci bolje da sve sporove diskriminacije reše u korist tužioca, ili (or else) ...

12. Član 60, kaznene odredbe, konačno: "Novčanom kaznom od 500.000 do 1.500.000 dinara kazniće se za prekršaj poslodavac koji ima svojstvo pravnog lica ako: ...". Privredna Komora Srbije smatra da članovima 60. i 61. Nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti su predviđene kaznene odredbe čiji iznosi su drastično uvećani u odnosu na kaznene odredbe Zakona o ravnopravnosti polova, pa mi tu ne bi ništa dodali, oni su merodavniji da ocene.

13. Član 62, prekršaji političkih stranka: "Novčanom kaznom od 300.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj politička stranka, kao pravno lice, ... a kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara". Pa posle insistirajte na predstavljanju proporcionalnom učešću polova u članstvu stranke.

Dobro, ako su deca nešto i propustila, biće drugih da dopune. Potom im odrasli iznesoše bombone i svakojake slatkiše da im se zahvale za iskrenost, prostodušnost, i nešto što oni sami ne bi mogli, ili smeli, da sastave, a to je kritika neupitne feminističke dogme zvane "rodna ravnopravnost". A zašto je tema važna? Jer je RR feministički razarač / ledolomac patrijarhata, i tradicionalne, heteroseksualne porodice muškarca i žene, koja je svakako bolji model nego jednoroditeljska, usvojenička, ili istopolna porodica. Za koga bolji? "Pa za opstanak ljudske vrste", reče Perica, sa ponosom, očekujući peticu, no to će zavisiti od toga da li su u medjuvremenu nastavni programi već promenjeni, pa se njegov odgovor računa kao pogrešan.

Mihailo Alić
www.ultrahome.in.rs/muska