Ženomrštvo, ili borba za istinsku ravnopravnost polova?
 

Tekst koji sledi je borba za istinsku ravnopravnost polova, ne ženomrštvo!

Feminizam je nakon osvajanja osnovnih ljudskih prava za žene nastavio da se radikalno bori za nove i veće privilegije prvenstveno za svoje liderke, prelazeći u anti-mušku ideologiju koja oduzima muškarcima osnovna prava, i produbljuje konflikt izmedju polova. U želji da se konflikt smanji ili potpuno nestane, mora se raditi ka ostvarivanju istinske ravnopravnosti polova do koje ne može doći SVE DOK:

u radu i potrošnji:
1. žene stvaraju 1/3 svetskog dohotka, a troše 2/3
2. muškarci većinom plaćaju za izlaske, i zajednički život sa ženama, čak i kad su one zaposlene i imaju jednaka primanja sa njima
3. ono što žene očekuju od muškaraca (finansijska uspešnost) zahteva mnogo više rada od onoga što mu pružaju (seksi izgled u tesnoj i kratkoj haljini koja se oblači i svlači za manje od minut vremena)
4. muškarci stvaraju civilizaciju svojim izumima i proizvodnjom, a žene uglavnom imaju ulogu potrošača
5. je radni staž do penzije muškaraca duži, a život kraći nego ženama, što je u direktnoj vezi, kao i sa stresom liderske i zaštitničke uloge koju imaju
6. se ne ukinu kvote koje obavezuju poslodavce da zaposle ženu iako imaju kvalitetnijeg muškog kandidata
7. žene ne postanu preduzetnice i prestanu da se žale na nazovi diskriminaciju u zapošljavanju

u rukovodećim pozicijama i povlasticama:
8. obrazovanjem, pravosudjem, i medijima vladaju militantne feministkinje koje traže da žene budu podjednako zastupljene u političkoj i ekonomskoj vlasti bez da to prethodno svojim radom i rezultatima zasluže
9. žene ne počnu da preuzimaju odgovornosti i obaveze, umesto da samo traže prava i privilegije, moć i novac

u zaštiti:
10. se dugogodišnje psihičko i emotivno zlostavljanje žene nad muškarcem ne shvati kao nasilje nad njim i najčešći uzrok njegove kasnije (najčešće kratkotrajne i umerene) fizičke agresije nad njom
11. žene ne prestanu da igraju ulogu žrtve, mada su, pored dece, zapravo najzaštićenija bića u društvu
12. prava žena zastupa 50tak dobro finansiranih NVO organizacija, a očeve, dečake i muškarce nema ko da predstavlja
13. se film o pravima muškaraca ne može prikazati bez pritisaka i pretnji, i o tim temama ne sme ni diskutovati, dok se stotine filmova o pravima žena prikazuje bez problema

u porodici:
14. pri razvodu koji najčešće ne iniciraju, muškarci ostaju bez dece i materjalnih dobara, pri čemu ih institucije diskriminišu
15. muškarci ne ostvare pravo na zajedničko i ravnopravno roditeljstvo i vaspitanje dece, za vreme braka, i po razvodu

u ostalom:
16. su više od 90% žrtava ratova muškarci, i dok se u mnogim zemljama vojna obaveza odnosi samo na njih

Mihailo Alić
www.ultrahome.in.rs
prvi srpski veb sajt o pokretu za muška prava
 

Transmasculism, starship style gender equality
(Misogyny, or the struggle for genuine gender equality?)

The text that follows is the struggle for genuine gender equality, and is not misogyny!

This is not (just) Men's rights activism, it is above that, the struggle for truly equal gender rights. Like transhumanism, it is a futuristic thought, looking around the corner, and should be reached by the time human race embarks on interstellar voyages. It is the term I coined to describe the extension of my activism, transcends pure struggle for men's rights, and calls to abandon gender rolls, in search of profound equality. It is possible, requires just a few generations of social engineering, like gynocentrism that was established as a norm through feminist struggle.

After winning the basic human rights for women, feminism continued to infiltrate and fight for new and greater privileges mostly for its leaders, becoming an male-hating ideology that encroaches on men's basic rights, and deepens the gender conflict. In order to reduce or resolve the conflict, it is necessary to work towards achieving true gender equality, but that can not happen UNTIL:

Work and consumption

1. women create 1 / 3 of world's GDP, and spend 2 / 3
2. men pay for going out, and later finance life with women, even when women are employed and have equal incomes
3. what women expect from men (financial success) requires much more work than what they provide (sexy appearance in a tight and short dress put on and taken off in less than a minute)
4. men create civilization with their inventions and production, and women mostly play the role of consumers
5. the length of service till retirement for men is longer, and life expectancy is shorter than for women, which is in direct relation, as well as with the stress of the leadership and protective role they now have
6. quotas that obligate employers to employ a woman, although they have a better male candidate, are abolished
7. women do not become entrepreneurs and stop complaining about alleged discrimination in employment

Managerial positions and privileges

8. education, judiciary, and media are governed by militant feminists who demand that women be equally represented in political and economic power, without having previously earned it by their work and results
9. women do not start to take on responsibilities and obligations, instead of just seeking rights and privileges, power and money

Protection

10. long-term psychological and emotional abuse of a woman over a man is not recognized as violence against him and the most frequent cause of his later (often short-term and moderate) physical aggression over her
11. women do not stop playing the role of the victim, although, in addition to children, they are actually the most protected beings in society
12. the rights of women are represented by 50 well-funded NGOs, while there is almost no one to represent fathers, boys and men
13. a film about men's  rights can not be screened, and issues discussed, without pressures and threats, while hundreds of films on women's rights are shown without problems

Family

14. In divorces, usually not initiated by men, men are left without children, house and finances
15. men do not have rights to equal parenting and upbringing of children, during marriage, and after divorce

other

16. more than 90% of wartime victims are men, and in many countries military duty only applies to them